Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα NEW YORK COLLEGE A.E.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΝΕW YORK COLLEGE (αναφερόμενος στο εξής ως το NYC) παρέχει μεταλυκειακή εκπαίδευση προσφέροντας προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών.  Επιπλέον, το ΝYC προσφέρει υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μέσω του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς επίσης συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Το ΝYC στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR): Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, χρησιμοποιεί ασφαλείς μηχανισμούς πρόσβασης και φύλαξης στα πληροφοριακά του συστήματα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που καταχωρούνται.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε.

Α. Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΝYC μέσω της  και πηγές  προέλευσής τους

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από την υπηρεσία που έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί με εσάς σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση:

 • τη συμπλήρωση της αίτησης / εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα προγράμματα / υπηρεσίες του,
 • την επεξεργασία των στοιχείων σε κληρώσεις υποτροφιών που προσφέρει
 • την κατάρτιση σύμβασης στα προγράμματα / υπηρεσίες του,

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων απευθύνεται: α) Σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες (σπουδαστές/φοιτητές/καταρτιζόμενοι, όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για προγράμματα) του ΝYC β) Σε φυσικά πρόσωπα που συμβάλλονται στις συμβάσεις σπουδών μεταξύ του NYC και των σπουδαστών ως εγγυητές ,  γ) Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν μια τέτοια συμβατική σχέση, ή/και είναι απόφοιτοι, ή ήταν υποψήφιοι φοιτητές-ή και ενδιαφερόμενοι στο παρελθόν.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να τα συλλέγουμε από τις παρακάτω πηγές : · Από εσάς, ως (υφιστάμενους ή δυνητικούς) σπουδαστές μας · Από δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά Διαχειριστικές Αρχές ) · Εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας: αποστολή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(E-MAIL), η ιστοσελίδα, ή άλλο ισοδύναμο ηλεκτρονικό μέσο (όπως π.χ. SMS). – μέσω σύστασης του ονόματός σας από (υφιστάμενους ή δυνητικούς) σπουδαστές και αποφοίτους. Στις περιπτώσεις που δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς, θα σας ενημερώνουμε για την πηγή από την οποία βρήκαμε τα στοιχεία σας, εσείς, δε, έχετε το δικαίωμα να μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μας μ’ εσάς

Αν είστε υποψήφιος ή υφιστάμενος σπουδαστής ή εγγυητής σε σύμβαση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε προκειμένου να ξεκινήσει ή να διατηρηθεί η σχέση σας με το ΝYC ενδέχεται να περιλαμβάνουν: Όνομα, Διευθύνσεις (κατοικίας/εργασίας), στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα, Διαβατήριο κλπ.), ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπο γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν των ανωτέρω που προκύπτουν ή απαιτούνται από/για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων όπως, ενδεικτικά: χρηματοοικονομικές πληροφορίες (αριθμός φορολογικού μητρώου, φορολογική κατοικία, πηγή και ύψος εισοδήματος), πληροφορίες και δικαιολογητικά ευαίσθητων δεδομένων που επαληθεύουν την κοινωνική/οικογενειακή σας κατάσταση και σας κατατάσσουν σε ευπαθή κοινωνικά ομάδα, και την  υπογραφή σας.

Τόσο κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, όσο και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και κατά την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτά προς τους παρακάτω σκοπούς:

Ονοματεπώνυμο: Συλλέγουμε τo ονοματεπώνυμό σας προς τον σκοπό: α) εγγραφής σας στα προγράμματα του  NYC, β) εκτέλεσης της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών που υπογράφετε, γ) τιμολόγησης των υπηρεσιών μας, δ) προώθησης προς εσάς των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, ε) συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς που διεξάγουμε, στ) για το αρχείο Alumni αποφοίτων που διατηρούμε

Πατρώνυμο:  Για την ταυτοποίησή σας και την διάκρισή σας από τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση συνωνυμίας.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας σας για σκοπούς τιμολόγησης και ταχυδρομικής αποστολής προς εσάς των αντίστοιχων παραστατικών για την παροχή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προς τον σκοπό: α) επικοινωνίας μαζί σας για τυχόν απορίες σας ή/και σχόλιά σας, καθώς και για την πορεία των σπουδών σας, β) επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με τα αποτελέσματα τυχόν διαγωνισμών που διεξάγουμε και στους οποίους συμμετέχετε, γ) αποστολής σ’ εσάς newsletter ή/και προωθητικών e-mails της εταιρείας, σε περίπτωση που αποδεχθείτε την αποστολή τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου σας, προς τον σκοπό τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας, σε περίπτωση που απαιτηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών προς εσάς, για την ενημέρωσή σας για την εκπαιδευτική σας πορεία, για την για οποιονδήποτε λόγο επικοινωνία μας μαζί σας ή/και για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων σας. Ομοίως, συλλέγουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας προς τον σκοπό αποστολής σ’ εσάς προωθητικών SMS, σε περίπτωση που αποδεχθείτε την αποστολή τους.

Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας (έκδοση τιμολογίου), όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ. και το επάγγελμά σας.

Ηλικία: Συλλέγουμε στοιχεία αναφορικά με την ηλικία σας, μόνο σε περίπτωση που εκδηλώσετε την επιθυμία να εγγραφείτε σε κάποιο από τα παρεχόμενα από εμάς προγράμματα, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάγεστε στα ηλικιακά όρια φοίτησης που τίθενται από εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Στοιχεία ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο και ΑΜΚΑ): ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας, όταν υπογράφετε σύμβαση παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών με το NYC.

Στοιχεία σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση: σε περιπτώσεις που αιτείστε την χορήγηση υποτροφίας, ώστε να διασταυρώσουμε εάν πληροίτε τις κοινωνικές προϋποθέσεις για μία τέτοια υποτροφία.

Πηγή και ύψος εισοδήματος: μόνο σε περιπτώσεις που αιτείστε την χορήγηση υποτροφίας, ώστε να διασταυρώσουμε εάν πληροίτε τις οικονομικές προϋποθέσεις για μία τέτοια υποτροφία.

Ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την υγεία σας (ασθένειες κλπ.): μόνο σε περιπτώσεις που αιτείστε την χορήγηση υποτροφίας, ώστε να διασταυρώσουμε εάν υπάγεστε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δικαιούστε μία τέτοια υποτροφία.

Β. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες προώθησης:  εκπτωτικές ενέργειες/διαγωνισμοί/υποτροφίες/νέες υπηρεσίες (marketing) και κατά πόσο χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες

Για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του NYC δε συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

Σε μερικές όμως περιπτώσεις για την πρόσβασή σας σε υπηρεσίες, όπως: Προγράμματα Σπουδών/Διαγωνισμοί/ Υποτροφίες/ Εκδηλώσεις/Διαλέξεις/Σεμινάρια, θα χρειασθεί η εγγραφή σας. Για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ή και για την ενημέρωσή σας επισκεπτόμενοι τις εγκαταστάσεις μας σε σχέση με τα προγράμματα που προσφέρουμε, συμπληρώνετε μόνον τα εξής στοιχεία:

α. ονοματεπώνυμο, β.  e-mail , γ. αριθμό τηλεφώνου.

Όλα τα υπόλοιπα προσωπικά σας δεδομένα που αναγράφονται στο πεδίο Α της παρούσας δήλωσης, τα συλλέγουμε μόνο σε περίπτωση εγγραφής σας και φοίτησης σε κάποιο από τα προγράμματα του NYC.

Η χρήση από το NYC  των προσωπικών σας δεδομένων κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας και κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας προς ενημέρωσή σας για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξή σας κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεσθε, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας, καθώς και την ενημέρωσή σας αναφορικά με την προώθηση νέων προγραμμάτων/υπηρεσιών.

Περαιτέρω, εφόσον συναινέσετε προς τούτο, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας για να σας αποστέλλουμε προωθητικά sms και newsletters στο μέλλον, καθώς και για να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας προς τον σκοπό αυτόν. Ομοίως, σε περίπτωση συναίνεσής σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για εκπτωτικές ενέργειες/διαγωνισμούς/υποτροφίες/νέες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας έχετε ήδη παράσχει ή και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως κατά την εγγραφή σας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ αναφορικά με τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς .

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Μάρκετινγκ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο gdpr@nyc.gr  είτε μέσω fax στο 210 3233337 είτε μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής το αίτημά σας στο ΝEW YORK COLLEGE στη διεύθυνση Αμαλίας 38 Αθήνα τκ.10558 )

 

Γ. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι το ΝYC θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο καιρό ισχύει η συγκατάθεσή σας στη διατήρηση αυτή και προς έναν έκαστο σκοπό (εγγραφή σε πρόγραμμα, φοίτηση, προωθητικές ενέργειες, χορήγηση υποτροφίας κλπ.).

Πέραν των ανωτέρω, το NYC δικαιούται να διατηρεί τα απαραίτητα για κάθε σκοπό προσωπικά σας δεδομένα, ανεξαρτήτως της συγκατάθεσής σας, τουλάχιστον για όσο διάστημα έχουμε συμβατική σχέση μαζί σας (φοίτηση, υποτροφία κλπ.).

Αφότου λήξει η συμβατική μας σχέση μαζί σας (για οποιονδήποτε λόγο, ήτοι αποφοίτηση, αποβολή, διακοπή φοίτησης κλπ.), και ανεξαρτήτως της συγκατάθεσής σας, δικαιούμαστε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων μας και εκπλήρωσης των φορολογικών μας υποχρεώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) χρόνια, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για την ενάσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας, όπως την επιδίκαση απαιτήσεών μας έναντι υμών.

Επιπλέον, τηρούμε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα φοίτησης, έτος φοίτησης) προς τον σκοπό τήρησης αρχείο ALUMNI αποφοίτων.

Αναφορικά με τους υποψήφιους πελάτες και όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα προγράμματά μας, χωρίς να προβούν σε εγγραφή τους σε κάποιο από αυτό, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για  όσο χρονικό διάστημα συγκατατίθεστε και δεν εκδηλώνετε επιθυμία διαγραφής σας, προς τον σκοπό επικοινωνίας μαζί σας για προώθηση και ενημέρωση μέσω newsletter, sms, τηλεφωνικής επικοινωνίας, περί των μελλοντικών εκπαιδευτικών  προγραμμάτων που θα προσφέρουμε.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω διαστημάτων, το ΝYC οφείλει να καταστρέψει οριστικά και αποτελεσματικά τα αρχεία / έγγραφα, όπου τηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με τα ενδεδειγμένα, κατά περίπτωση, μέτρα (π.χ. ανακύκλωση, καταστροφέας εγγράφων, ανωνυμοποίηση κλπ).

 

 Δ. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και η προστασία τους

Αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, κατόπιν γραπτού αιτήματός σας
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»).
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης») όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing).
 • Να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 • Δικαίωμα να μην υπόκειστε σε οποιαδήποτε απόφαση από την Εταιρεία μας, βάσει αυτοματοποιημένης κατάρτισης «προφίλ» σας.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο gdpr@nyc.gr  είτε μέσω fax στο 210 3233337. Περαιτέρω, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά με courier το αίτημά σας στο ΝEW YORK COLLEGE στη διεύθυνση Αμαλίας 38 Αθήνα τκ.10558.

 Ε. Ανώνυμα Δεδομένα και “Cookies

O διαδικτυακός τόπος του ΝYC χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών του. Τα cookies είναι  μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε δικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη. Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης  cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

β. O διαδικτυακός τόπος του ΝYC κρατά session cookies τα οποία μετά το πέρας της περιήγησης σας διαγράφονται.

γ. O διαδικτυακός τόπος του ΝYC χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας.

δ. O διαδικτυακός τόπος του ΝYC μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες βοήθειας για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που αναφέρθηκαν σε αυτή την ενότητα.

ε. Περιστασιακά, το ΝYC μπορεί να χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα Internet tags (γνωστά επίσης και ως action tags, single -pixel GIFs, clear GIFs και 1 προς 1 GIFs) σε συνδυασμό με τα «cookies» και να τοποθετήσει αυτά τα tags μέσω τρίτου συνεργάτη διαφημιστή. Αυτά τα tags τοποθετούνται στις δικτυακές διαφημίσεις που φέρνουν χρήστες στην ιστοσελίδα και σε διαφορετικές σελίδες της ιστοσελίδας. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας και η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής μας καμπάνιας (συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας που ανοίγει η κάθε σελίδα και οι πληροφορίες στις οποίες ανατρέχουν οι επισκέπτες). Ο συνεργάτης , μπορεί να συλλέγει τις ανώνυμες συνολικές πληροφορίες για τους επισκέπτες σε άλλες ιστοσελίδες βάσει των Internet tags και των cookies. Τo ΝYC σας διαβεβαιώνει ότι, μέσω αυτών των tags και των cookies, ΔΕΝ συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

Στ. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη συμπλήρωση του εντύπου/φόρμας/σύμβασης των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται στους εργαζομένους τoυ ΝYC ή τους παρόχους υπηρεσιών, θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Περαιτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την υπογραφή από εσάς σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εγγραφής σας σε κάποιο από τα Προγράμματα που παρέχονται, θα διαβιβάζονται και προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο τηρεί κατάλογο με τους σπουδαστές μας, καθώς και προς τα συνεργαζόμενα μ’ εμάς Πανεπιστήμια του εξωτερικού στα πλαίσια συμβάσεων δικαιόχρησης. Ο σκοπός της διαβίβασης προς τα συνεργαζόμενα με το NYC Πανεπιστήμια είναι η παροχή στην Ελλάδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχουν και η εκτέλεση των συμβάσεων που μας συνδέουν μ’ αυτά.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από τo ΝYC κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, τo ΝYC χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

γ. Το ΝYC δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε κανέναν τρίτο φορέα.

Μπορεί να διοχετεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων,

– Στην περίπτωση κατά την οποία η διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους που συνεργάζονται με το ΝYC καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων σας.

– Εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη Νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές.

δ. Το ΝYC δύναται, επίσης, για την εξυπηρέτηση σκοπών στατιστικής ανάλυσης, και προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι σελίδες και υπηρεσίες του, να τηρεί σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται, ώστε να βελτιώνεται η λειτουργικότητα των  υπηρεσιών και να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός τους.

Για να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή και να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, το ΝYC τηρεί ενημερωμένα τα συστήματα, τις πολιτικές και διαδικασίες του.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην  περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, τo ΝYC θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών. Αν αντίστοιχα περιέλθει σε γνώση σας οιαδήποτε διαρροή δεδομένων σας, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες και να τα διαχειρίζεται με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία και ενημερώνονται τακτικά. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Ζ. Ποιός είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Eπεξεργασίας:  ΝEW YORK COLLEGE Α.Ε. στη διεύθυνση Αμαλίας 38 Αθήνα, 105 58, mail :gdpr@nyc.gr.Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στη διεύθυνση αυτή.

Η. Τί γίνεται σε περίπτωση, κατά την οποία επιλέξετε να μη μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέσετε; Υποχρεωτικότητα των δεδομένων

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, που αναφέρονται στην παράγραφο Α του παρόντος είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική, εφόσον τα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο με τη συλλογή καθενός από αυτά σκοπό, όπως αυτός αναφέρεται στην οικεία αυτή παράγραφο  (εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα προγράμματά μας, εγγραφή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποστολή προωθητικών SMS και newsletters, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, χορήγηση υποτροφίας κλπ.).

Σε περίπτωση που δεν δώσετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή κάποιων προσωπικών δεδομένων σας ή σε περίπτωση που την ανακαλέστε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε κάποιες από τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η συλλογή των δεδομένων αυτών. Για παράδειγμα αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας προς τον σκοπό αποστολής newsletter, θα παύσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοια προωθητικά μηνύματα, χωρίς απαραιτήτως να σταματήσουμε τις λοιπές παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες, εφόσον γι’ αυτές συνεχίζει να ισχύει η συγκατάθεσή σας (π.χ. φοίτηση σε πρόγραμμά μας).

 

Θ. Τροποποιήσεις

To ΝYC μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε αλλαγές στην Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ως συνέπεια της προσπάθειά του για βελτίωση-συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο site μας.

Η παρούσα ενημέρωση  ισχύει  από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Το έντυπο ενημέρωσης είναι επίσης αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο  του ΝEW YORK COLLEGE καθώς και στις εγκαταστάσεις του.